RECIKEL AGROSTRETCH FOLIJE

Naslov projekta: Vzpostavitev modela reciklaže agro-stretch folije za bale in silažne folije s ciljem olajšati organizacijo za kmete in zmanjšati negativne posledice na okolje

Kot konzorcij 12-ih partnerjev smo bili uspešni na 4. javnem razpisu Ukrepa Sodelovanje Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.


Obdobje izvajanja projektnih aktivnosti: 1.12.2020 – 30.11.202

Št. odločbe o pravici do sredstev: 33133-3025/2019/13

Vrednost upravičenih stroškov projekta: 250.000 €

Odstotek sofinanciranja: 100 %

Partnerji pri projektu:

 • Microbium, napredne tehnologije, d.o.o. (vodilni partner),
 • Virc, storitve s kmetijsko mehanizacijo d.o.o. Novo mesto,
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto,
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj,
 • Omaplast reciklaža plastike d.o.o.,
 • Larting, podjetje za inženiring, projektiranje in nadzor,
 • Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma,
 • Sava, kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Lesce
 • Kmetija Metelko,
 • Kmetija Čretnik,
 • Kmetija Kepec,
 • Kmetija Virc.


Opis projekta

Namen projekta je vzpostaviti model reciklaže odpadne agro-stretch folije za bale in folije za silos v podpori z razvito spletno platformo za praktično izvedbo modela reciklaže v praksi in ostalimi raziskavami in analizami v okviru projekta s ciljem zmanjšati negativne posledice na okolje in olajšati organizacijo predaje odpadne folije v recikel za kmetijska gospodarstva kot odgovor na aktualne izzive. V projektu želimo povezovati raziskave in prakso. Naslovili bomo tako kmetijsko področje (priprava krme s pomočjo agro-stretch folij za bale in folij za silos), kot naravovarstvo (reciklaže uporabljene odpadne folije) na drugi strani. Uvedli bomo praktične in inovativne pristope.

Ker so kmetje odgovorni, da za odpadno folijo poskrbijo sami, bomo s projektom omogočili večje število zbirnih centrov in kmetom v zameno za odpadno folijo na podlagi tehtalnega lista izdali tudi dobropis pri nakupu nove folije. Hkrati bomo kmete osveščali o pomembnosti reciklaže folije. Raziskali bomo več odprtih vprašanj, kot so vprašanja o materialih folije, o materialih folije pred in po uporabi, čistoči folije, vpliv folije na okolje, analizirali bomo vzorce krme v balah in silosu ter vpliv vremenskih razmer na krmo in material folije. Vzpostavili bomo spletno platformo, ki bo služila praktični izvedbi modela recika folije. V platformi bodo med drugim vidne lokacije zbirnih mest.

Osveščanje o skrbi za naravo v kmetijski panogi je pomembno za dolgoročno ohranjanje narave in za ohranjanje biotske raznovrstnosti na kmetijskih in okoljskih habitatih. Izobraževanje in usposabljanje na temo recikla odpadne folije bo pripomogla k okoljski ozaveščenosti in upoštevanju odgovornega ravnanja z odpadno folijo.

Predstavitev win-win modela recikla odpadne folije pomeni sklenjen tok med novo folijo in odsluženo uporabljeno odpadno folijo in pomeni v praksi ugodnosti za deležnike:

 • kmete, ki so kupci nove folije in odpadno folijo oddajo v predelavo (na cenejši in hitrejši ter enostavnejši način rešijo težavo z odpadno folijo in pridobijo cenejšo novo folijo),
 • ponudnike nove folije (so oglaševani na spletni strani in v aplikaciji, kjer so vidni kupcem – kmetijskim gospodarstvom),
 • predelovalce odpadne folije (organiziran, bolj načrtovan in kontinuiran dotok odpadne folije, pridobitev kakovostnejših odpadkov za nižjo ceno) in
 • zbiralce odpadne folije (zaslužek za zbiranje in odvoz odpadne folije).


Cilji:

 • Omogočiti kmetijskim gospodarstvom ekonomsko ugodno predajo odpadne folije. To bomo omogočili z vzpostavljenim inovativnim modelom reciklaže odpadne folije, kjer bodo kmetijska gospodarstva kot nagrado za odgovorno ravnanje pridobila dobropise pri nakupu nove folije.
 • Omogočiti kmetijskim gospodarstvom enostavno in časovno nezamudno predajo odpadne folije. To bomo dosegli z razvito spletno platformo, kjer se bodo lahko registrirali, poiskali lokacije za oddajo folije, poiskali ponudnike nove folije, ki so vključeni v recikel, pri katerim lahko dobijo dobropis v neki vrednosti pri nakupu nove folije. Tu bodo lahko kmetijska gospodarstva tudi predlagala nove lokacije zbiranja.
 • Ugotoviti sestavo materialov folije različnih proizvajalcev. S tem bomo ugotovili razlike med proizvajalci, katera folija je bolj oz. manj sporna z vidika vpliva na okolje.
 • Ugotoviti razliko med materialom folije, ki še ni bil uporabljen in materialom, ki je že bil v uporabi. S tem se bo ugotovilo, kakšna je obraba materiala v času uporabe in kakšen je potencialen vpliv na okolje. Pri tem bomo upoštevali vpliv vremena iz baze podatkov za spremljanje vremenskih razmer na pilotnih kmetijskih gospodarstvih.
 • Ugotoviti, kakšen je vpliv odpadne folije na okolje v primeru sežiga in kakšen je vpliv folije na okolje v primeru, da je le-ta puščena v naravi, da bomo lažje pojasnili koristi recikla odpadne folije.
 • Ugotoviti, kakšen je vpliv nečistoč odpadne folije na proces predelave in kolikšna je še sprejemljiva čistoča za predajo odpadne folije v recikel, da bomo lahko v okviru modela recikla kmetijskim gospodarstvom predali minimalne zahteve glede čistoče odpadne folije, napotene v reciklažo.
 • Ugotoviti kvaliteto krme glede na starost krme pred odkosom in suhostjo krme pred zavijanjem oz. skladiščenjem v silose ter starostjo krme v foliji. S tem bomo primerjali krmo med pilotnimi kmetijskimi gospodarstvi in med različnimi proizvajalci.
 • Raziskati vpliv vremenskih razmer na kvaliteto krme. Za kvaliteto krme so pomembne vremenske razmere, kot je temperatura zraka, ko se spravlja krmo v bale oz. silos.
 • Testirati nov način pokrivanja silosov nizozemskega proizvajalca folije, da bi ugotovili ali ta način prinese manjše izgube odpadne silaže.
 • Vzpostaviti pilotni zbirni center v Sava KGZ Lesce in iskati nove potencialne lokacije zbirnih centrov.
 • Čim več kmetijskih gospodarstvih po regijah obvestiti o modelu reciklaže odpadne folije predvsem s pomočjo partnerjev KGZS Novo mesto in KGZS Kranj; diseminacija.

Rezultati:

 • Vzpostavljen model recikla folije.
 • Spletna platforma za izvedbo modela recikla folije.
 • Analize materialov folije.
 • Analiza vzorcev materiala folije pred in po uporabi.
 • Raziskave vpliva na okolje.
 • Raziskava čistoče odpadne folije.
 • Analiza vzorcev krme v balah in v silosu.
 • Raziskava vpliva vremenskih razmer na kvaliteto krme in na material.
 • Praktični preizkusi na pilotnih kmetijskih gospodarstvih.
 • Vzpostavljena baza podatkov priprave krme z agro-stretch folijo za bale in/ali folijo za silos. 

Evropska komisija-EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Program razvoja podeželja: www.program-podezelja.si

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Digitalizacija Microbium

Aktivnosti podjetja Microbium d.o.o. v sklopu javnega poziva »Vavčer za pripravo digitalne strategije« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. http://www.eu-skladi.si/

Kratek opis naložbe:

Aktivnosti s strani podjetja Vavčer za pripravo digitalne strategije potekajo od 2. 6. 2021 do 17.10. 2020 in so predmet »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«.

Javni poziv sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor naložbe se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, »Vavčer za pripravo digitalne strategije«.

Vlogo izvajalskega organa ministrstva na tem programu izvaja Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

Namen in cilji naložbe je spodbuditi podjetje k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema naslednje aktivnosti:

 • oceno stanja na področju digitalizacije,
 • pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja
 • pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja:
  • Izkušnja kupca (Customer eXperience),
  • Podatkovna strategija,
  • Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,
  • Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,
  • Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,
  • Strategija razvoja digitalne kulture,
  • Kibernetska varnost,
  • Industrija 4.0

Ocenjujemo, da bo celovit in strateško pripravljen dokument digitalne strategije, ki bo vključeval merljive aktivnosti pripomogel k spremljanju našega prehoda v digitalno preobrazbo.

Javni razpis – »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«

SKLOP 2: Sofinanciranje RRI projektov, ki se bodo izvajali v obliki industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja in so povezani z obvladovanjem posledic COVID-19.

Zaključili smo Sklop 2 projekta »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«, ki so ga financirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naziv naše operacije je BiocideQC 4.0 avtomatizirana naprava za testiranje učinkovitosti biocidnih sredstev. Tekom projekta smo vzpostavljali masovno proizvodnjo za izdelovanje naprave BiocideQC 4.0, ki omogoča testiranje učinkovitosti biocidnih sredstev.

Cilji operacije:

–             Pripraviti proizvodnjo, ki bo fleksibilna in bo omogočala proizvodnje malih (1.000 kos) in večjih (nekaj 10.000 kos) količin naprav.

–          Vzpostaviti serijsko proizvodnjo naprav BiocideQC 4.0.

–          Pozicionirati podjetje Microbium na trgu s popolnim pristopom do zadovoljevanja nišnih potreb s področja industrijske mikrobiologije (od ideje do končnega izdelka in komercializacije le-tega).

–          Kupcem ponuditi rešitev problema = srednje velikim do velikim podjetjem, ki imajo proizvodnjo biocidnih sredstev. To je 1) vzpostavitev ustreznega nadzora nad kakovostjo surovin njihovih dobaviteljev, 2) hitrega prototipiranja novih biocidnih sredstev, 3) ustrezna izhodna kontrola kakovosti, 4) dokazovanje biocidnosti pri njihovih odjemalcih (reševanje reklamacij ali kot pripomoček za pospeševanje prodaje.

–          Posredno omogočiti večjo varnost za končne uporabnike pred nalezljivimi boleznimi.    

V operaciji smo uspešno realizirali projekt z izvedbo aktivnosti, ki smo jih razdelili po posameznih obdobjih. In sicer v obdobju od meseca januarja do maja 2020 smo raziskali področja možnosti izdelave produkta, od meseca maja do oktobra 2020 smo v sodelovanju s podjetjem WorkRoom ter fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor izvedli aktivnosti izrisa prototipa produkta QC Biocide, prototipiziranja modela s sistemom 3D litografksega tiskanja, modeliranja elektronskega vezja ter prototipiziranja elektronskega vezja. Od meseca novembra 2020 do aprila 2021 je v sodelovanju s podjetjem WorkRoom potekala izdelava orodij z gravurami za brizganje posameznih komponent izdelka, V mesecu maju 2021 je nato sledila aktivnost prve poizkusne proizvodnje izdelka ter v obdobju med mesecem majem ter novembrom 2021 je aktivnost pričetka serijske proizvodnje izdelka in končnega sestavljanja ter preverjanja ustreznosti izdelkov za namen trženja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij na: www.eu-skladi.si.

Javni razpis – »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«

SKLOP 1: Sofinanciranje RRI projektov, ki se bodo izvajali v obliki industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja in so povezani z obvladovanjem posledic COVID-19.

Zaključili smo Sklop 1 projekta »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«, ki so ga financirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naziv naše operacije je Microbium Pametni protokol 4.0 za ponudnike UV naprav. Tekom projekta smo razvijali storitev – sistem za postavitev Pametnega protokola 4.0 za testiranje učinkovitosti UV naprav namenjenih dezinfekciji, ki so v postopku razvoja in UV naprav namenjenih dezinfekciji kot končnih produktov pred komercializacijo.

Cilji operacije:

–          je kreirati celostno storitev validacije in verifikacije UV naprav, ki se lahko kasneje preslika tudi na druge dezinfekcijske ali sterilizacijske naprave,

–          povečati število zaposlenih,

–          ustvariti storitev z zelo visoko dodano vrednostjo in tako pomagati delati premik Slovenije od zelo proizvodno orientirane družbe k storitveni,

–          omogočiti proizvajalcem UV naprav razvoj učinkovitih izdelkov in tako hitrejši prehod na trg (povečanje konkurenčnosti) – navadno ravno v državah, kjer nastanejo takšni centri, nastane največ uspešnih proizvajalcev.

Razviti Pametni protokol 4.0 validira in/ali verificira učinkovitost UV naprav namenjenih dezinfekciji, ki so v postopku razvoja (validacija) ali tik pred lansiranjem na trg (verifikacija) z možnostjo prenosa v bodoče ISO standarde.

V operaciji smo realizirali projekt z izvedbo aktivnosti, ki smo jih segmentirali v stopnje tehnološke razvitosti (TRL). In sicer v fazi TRL6 smo izvedli aktivnosti optimizacije celotnega koncepta izvedbe variacij Pametnega protokola 4.0 v laboratorijskem okolju. V fazi TRL7 smo optimizirali variacije Pametnega protokola 4.0 za operativno okolje in postavili mobilni laboratorij. V fazi TRL8 smo prenesli variacije Pametnega protokola 4.0 v realno okolje in izdelali pametni vprašalnik. V fazi TRL9 smo dosegli vstop variacij pametnega protokola na trg in zagnali postopke ISO standardizacije. Tekom razvoja omenjenih stopenj smo optimizirali celotni koncept Pametnega protokola 4.0 za vse načine UV dezinfekcije – površina, voda in zrak.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij na: www.eu-skladi.si.

PROJEKTI

Javni razpis – »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«

V Microbiumu smo bili uspešni tako pri 1., kot tudi 2. sklopu javnega razpisa »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«. Namen javnega razpisa je podjetjem in konzorcijem podjetij zagotoviti pomoč za raziskovalno-razvojno inovativne (RRI) projekte ter projekte za vzpostavitev proizvodnih kapacitet (investicijske projekte), povezanih z omilitvijo posledic COVID-19.

SKLOP 1: Sofinanciranje RRI projektov, ki se bodo izvajali v obliki industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja in so povezani z obvladovanjem posledic COVID-19.

SKLOP 2: Sofinanciranje projektov za proizvodnjo izdelkov v zvezi s COVID-19.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij na: www.eu-skladi.si.

Logo Microbium
MEDIJI

Bezplačni webinar za prehrambno industrijo

 
MEDIJI PROJEKTI

Mladi podjetnik – intervju

Intervju z direktorjem Gregorjem Zupinom za spletni portal Mladi podjetnik.

Pogovor je tekel o inovaciji MPN Analizator za detekcijo in štetje bakterij v pitni vodi, izboru na DIGIFED razpisu in načrtih za prihodnost.

Digifed izbor

Evropska unija v okviru pobude Smart Anything Everywhere podpira projekt DigiFed, ki spodbuja širšo vpeljavo naprednih digitalnih tehnologij in kiberfizičnih sistemov (angl. Cyber-Physical Systems – CPS) v mala in srednje velika podjetja v Evropi.

Podjetje Microbium je bilo med 26 izbranimi podjetji, ki bodo prejeli sofinanciranje v okviru mehanizma aplikacijski eksperiment.

S projektom ‘Smart Sensor Development for Microbium MPN Analyzer’ bomo do konca leta 2021 izpopolnili našo napravo za avtomatizirano detekcijo E.coli in koliformnih bakterij v pitni vodi. Z napravo bomo vodovodom omogočili enostaven in digitaliziran postopek za notranji nadzor nad kakovostjo vode in s tem hitrejše ukrepanje ob morebitnih kontaminacijah.

Predstavitev MPN analizatorja

Več o razpisu in izboru si lahko preberete na strani inovacijskega stičišča 4P DIH.

Program regionalnega razvoja podeželja

AGRO FOLIJA 2020

Uspešno smo prijavili konzorcijski projekt AGRO FOLIJA 2020.

Namen projekta je vzpostavitev modela reciklaže agro-stretch folije za bale in odpadne silažne folije s ciljem olajšati organizacijo za kmete in zmanjšati negativne posledice na okolje.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Trajanje projekta: december 2020 – november 2023

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Nastop na mednarodnem sejmu Aquatech Amsterdam na Nizozemskem od 2. 11. 2021 do 5. 11. 2021

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022.

Uspešno smo se prijavili na razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022, katerega namen je sofinanciranje predstavitve izdelkov in storitev slovenskih podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019 – 2022. S tem je slovenskim podjetjem olajšana predstavitev mednarodni javnosti in posledično okrepitev mednarodne konkurenčnosti.

Podjetje Microbium si je z razpisnimi sredstvi pokrilo del stroškov za nastop na Aquatech sejmu v Amsterdamu novembra 2021, kjer smo predstavili naše storitve in izdelke s področja mikrobiološke detekcije ter eliminacije v vodovodih in čistilnih napravah. Poudarek smo dali predvsem na Microbium® MPN Analizator, napravi, ki smo jo razvili znotraj našega podjetja in je plod slovenskega znanja in izdelave. Naprava omogoča določanje E. coli in koliformnih bakterij v pitnih vodah, enostavno, brez uporabe laboratorija, kar olajša kot tudi izboljša delo kontrole kakovosti v podjetjih za distribucijo pitne vode.

Cilj udeležbe na sejmu je bil graditi na globalni prepoznavnosti podjetja in zgoraj omenjene naprave, pa tudi pridobitev tako distributerjev kot tudi potencialnih kupcev – glavnih vodovodov s celega sveta.  Aquatech sejem v Amsterdamu je namreč vodilni svetovni sejem na področju procesnih, pitnih in odpadnih  voda, na katerem se zbere preko 650 razstavljavcev in 18000 strokovnjakov s celega sveta. Poslovne partnerje predstavljajo manjša ali srednja podjetja, ki že ponujajo rešitve za kontrolo kakovosti pitne in odpadne vode ter aktivno sodelujejo s končnimi uporabniki. Naša naprava jim tako omogoča zapolnitev vrzeli v njihovi ponudbi.

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
– Evropski sklad za regionalni razvoj: eu-skladi.si,
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: mgrt.gov.si in
– SPIRIT Slovenija, javna agencija: spiritslovenia.si.

Več o razpisu in izboru si lahko preberete na strani Spirit Slovenija.

Glas gospodarstva – članek

Vabljeni k branju prispevka o delovanju podjetja na področju dokazovanja antimikrobnih učinkov sredstev in naprav.

Članek si lahko preberete tukaj: 

Glas Gospodarstva, November 2020

Projekt ETV

Akreditiran organ za okoljsko tehnologijo bo v sodelovanju s podjetjem Microbium d.o.o. preveril ter validiral napravo za avtomatizirano detekcijo in štetje E.coli in koliformnih bakterij.

Trajanje projekta: september 2020 – december 2021